Begeleiding

Sociaal-emotionele en studiebegeleiding

Als school streven wij naar een gezond leef- en studieklimaat, zowel voor leerlingen, ouders als personeelsleden.

We willen een beleid op maat, waarin oplossingen geboden worden voor concrete noden en problemen die zich in onze school kunnen manifesteren.

De leerlingenbegeleiding heeft specifiek de taak sociaal-emotionele of studieproblemen bij leerlingen aan te pakken en op te volgen.

Cel Leerlingenbegeleiding

De Cel Leerlingenbegeleiding is de coördinerende motor van de leerlingenbegeleiding. Ze bestaat uit de leerlingenbegeleiders, het leerlingensecretariaat en de directie.

Op het tweewekelijks overleg met de CLB-medewerker wordt gezocht naar oplossingen, en tussenkomsten, bijvoorbeeld begeleidingsacties die dicht bij de leerling staan. Er worden afspraken gemaakt, wie doet wat en wanneer. De informatie die op deze overlegmomenten komt, wordt steeds met de nodige discretie behandeld.

De CLB-medewerker is ons aanspreekpunt op het ogenblik dat we een gebrek aan eigen professionaliteit ondervinden. Het CLB biedt ons ondersteuning, neemt de begeleiding van ons over en/of vult de schoolbegeleiding aan. Zij neemt, waar nodig, contact op met externe instanties om aan een grotere vraag tot ondersteuning te voldoen.

Leerstoornissen

Een leerling met de diagnose van een leerstoornis (dyslexie, dyscalculie e.a.) heeft specifieke noden. We houden eraan deze leerlingen een begeleiding op maat te geven. In overleg met ouders en leerling worden ondersteunende maatregelen opgesteld. De maatregelen zijn enerzijds vakgebonden (vb. specifieke afspraken rond schrijfopdrachten voor taalvakken) en anderzijds vakoverschrijdend (vb. gebruik van software Sprint bij de examens). De ondersteuning is bedoeld om de leerling, mét zijn leerstoornis, toch in staat te stellen de eindtermen te behalen.

Leren leren anders

We vinden het als school belangrijk dat elke leerling een werkattitude aanleert en de geleerde leerinhouden op een zelfstandige manier kan verwerken en inoefenen. Tijdens dat proces, dat niet voor iedereen even vlot verloopt, willen we de leerlingen begeleiden.

De leerlingen uit het eerste jaar a- en b-stroom krijgen daarom een uurtje ‘leren leren anders’ aangeboden. Enerzijds werken we hier klassikaal aan bepaalde thema’s, zoals het gebruiken van de agenda, de boekentas maken en leren werken met Smartschool.

Aan de andere kant werken we ook individueel. We helpen de leerlingen om de studiemethode te vinden die voor hen werkt.

Uiteraard gebeurt dit vanuit een ‘growth mindset’. We leren zeggen ‘ik kan dat nog niet’ in plaats van ‘ik kan dat niet’. Zo krijg je meer zelfvertrouwen. En dat werkt.

Met de tools die je hier aangereikt krijgt, kan je uiteindelijk aan de slag in de openleerklas.

ICT-ondersteuning

Viermaal per week kunnen onze leerlingen tijdens de middagpauze terecht bij onze ICT-coördinator, dhr. Frederik Vereecke en andere leerkrachten. Wie vragen heeft omtrent computergebruik, kan steeds bij hen terecht.

Ook leerlingen die thuis geen computer ter beschikking hebben kunnen tijdens de middagpauze gebruik maken van deze computers.

De taaldokter

De taaldokter is aanwezig voor alle leerlingen die, omwille van de taal, moeite hebben om cursussen te begrijpen en zich voor te bereiden op een toets, hun taken te maken, een spreekbeurt voor te bereiden, hun GIP/ OC te verbeteren op vlak van taal, enz.

Taaldokter mevrouw Marieke Inghelbrecht brengt de meest voorkomende problemen van de leerlingen in kaart, geeft extra uitleg en leert extra strategieën aan opdat de leerling zelfstandig het “talige” probleem kan oplossen.

Openleerklas

Alle leerlingen van het eerste jaar blijven verplicht in de openleerklas. Voor de a-stroom is dat elke maandag, dinsdag en donderdag van 15u25 tot 16u15. Voor de b-stroom is dit enkel op dinsdag en donderdag.

In deze openleerklas zijn een taaldokter en STEM-dokter aanwezig die de leerlingen de nodige begeleiding kunnen bieden bij het maken van huiswerk en instuderen van toetsen. Ze krijgen ook hulp bij specifieke vakinhoudelijke vragen.

Huiswerkklas

Alle leerlingen kunnen op eigen verzoek naar de huiswerkklas gaan of doorverwezen worden op advies van de leerkrachten of de klassenraad. Dat laat ons toe om de leerling optimaal te begeleiden bij het in orde brengen van mappen, het inhalen van taken, het studeren, enz .

Inhaallessen

Inhaallessen worden binnen de normale schoolwerking georganiseerd. In dit lesmoment werkt de leerkracht de eventueel opgelopen achterstanden weg. Een leerling kan ook gevraagd worden om tijdens een dispensatie- of studie-uur of na school een inhaalles te volgen.

Werkstudie

Wanneer een leerling om een bepaalde reden een opdracht of taak niet op tijd kan indienen, krijgt hij de kans om deze in de werkstudie in orde te maken. De werkstudie wordt ingericht op maandag, dinsdag en donderdag. Onder toezicht kunnen ze op die manier in een goede leeromgeving werken.

Ready, set, go!

Dit uurtje is er speciaal voor de leerlingen van 1B. Vaak hebben zij nood om op maandag even over het voorbije weekend of de voorbije week te vertellen. Daarom plannen we dit klassenuurtje ook op maandagochtend. Er wordt tijden ruimte gemaakt om naar mekaar te luisteren. We zijn ervan overtuigd dat dit uurtje de ideale aanzet is om de week positief in te zetten. Want bijleren kan alleen maar als je je goed voelt in je vel en in je klas.

Studiekeuzebegeleiding

Campus de Reynaert biedt een gevarieerd opleidingsaanbod, van het eerste tot en met het zevende leerjaar.

Een verantwoorde studiekeuze maken is niet zo eenvoudig en is afhankelijk van verschillende factoren.

Elke studierichting stelt specifieke eisen die je moet vergelijken met je eigen capaciteiten en talenten. Je kiest het best een studierichting die zoveel mogelijk aansluit bij je interesses. Ook je studiehouding speelt een belangrijke rol.

Bijkomende factoren zijn: gezondheid, aanbod, schoolkeuze …

Alles op elkaar afstemmen en een beslissing nemen is iets waar je de tijd voor moet nemen. De voor- en nadelen zal je tegen elkaar moeten afwegen en eventueel advies inwinnen. 

Neem alvast een kijkje in onze uitgebreide studiekeuzewijzer. Geen nood, je staat er niet alleen voor, je kan steeds beroep doen op het schoolteam, je vrienden, je ouders en het CLB.

SOHO

Tot slot, wat na je studies hier bij ons op school?  

Het studielandschap is immers enorm gevarieerd. De keuzemogelijkheden zijn overweldigend en niet altijd even duidelijk.

Hoe sterk moeten we ons oriënteren op de noden van die arbeidsmarkt om een studiekeuze te maken?

Onze school werkt aan een intensief begeleidingsproces met als doel leerlingen keuzevaardig te maken, rekening houdende met hun persoonlijke levens- en werkwaarden.