Begeleiding

Sociaal-emotionele en studiebegeleiding

Als school streven wij naar een gezond leef- en studieklimaat, zowel voor leerlingen, ouders als personeelsleden.

We willen een beleid op maat, waarin oplossingen geboden worden voor concrete noden en problemen die zich in onze school Campus de Reynaert Tielt kunnen manifesteren.

De leerlingenbegeleiding heeft specifiek de taak sociaal-emotionele of studieproblemen bij leerlingen aan te pakken en op te volgen.

Cel Leerlingenbegeleiding

De Cel Leerlingenbegeleiding is de coördinerende motor van de leerlingenbegeleiding. Ze bestaat uit de leerlingenbegeleiders: mevr. Sharon Cobert, mevr. Ilse Marijsse, het leerlingensecretariaat en de directie.

Op het tweewekelijks overleg met de CLB-medewerker wordt gezocht naar oplossingen, tussenkomsten, bijvoorbeeld: begeleidingsacties die dicht bij de leerling staan. Er worden afspraken gemaakt, wie doet wat en wanneer. De informatie die op deze overlegmomenten komt, wordt steeds met de nodige discretie behandeld.

De CLB-medewerker is ons aanspreekpunt op het ogenblik dat we een gebrek aan eigen professionaliteit ondervinden. Het CLB biedt ons ondersteuning, neemt de begeleiding van ons over en/of vult de schoolbegeleiding aan. Zij neemt, waar nodig, contact op met externe instanties om aan een grotere vraag tot ondersteuning te voldoen.

Leerstoornissen

Een leerling met de diagnose van een leerstoornis (dyslexie, dyscalculie e.a.) heeft specifieke noden. We houden eraan deze leerlingen een begeleiding op maat te geven. In overleg met ouders en leerling worden ondersteunende maatregelen opgesteld. De maatregelen zijn enerzijds vakgebonden (vb. specifieke afspraken rond dictees voor taalvakken) en anderzijds vakoverschrijdend (vb. gebruik van software Kürzweil bij de examens). De ondersteuning is bedoeld om de leerling, mét zijn leerstoornis, toch in staat te stellen de eindtermen te behalen.

Leren leren

We vinden het als school belangrijk dat elke leerling een werkattitude aanleert en de geleerde leerinhouden op een zelfstandige manier kan verwerken en inoefenen. Tijdens dat proces, dat niet voor iedereen even vlot verloopt, willen we de leerlingen begeleiden.

De leerlingen van het eerste jaar van Salto Humano leren tijdens het klasuurtje:

  • Hoe moet ik mijn agenda gebruiken?
  • Hoe moet ik een planning maken én volgen?
  • Hoe bereid ik mij voor op de examens?
  • Hoe moet ik al die woorden memoriseren voor al die talen?
  • Hoe maak ik mindmappen?
  • Hoe moet ik grotere gehelen leren?
  • Hoe maak ik een goede samenvatting?

Leren leren wordt binnen de schooluren georganiseerd en gaat door in klasverband. We zijn er immers van overtuigd dat de inhoud voor iedereen bruikbaar en nuttig is! 

ICT-ondersteuning

Viermaal per week kunnen onze leerlingen tijdens de middagpauze terecht bij onze ICT-coördinator, dhr. Frederik Vereecke en andere leerkrachten. Wie vragen heeft omtrent computergebruik kunnen steeds bij hen terecht.

Ook leerlingen die thuis geen computer ter beschikking hebben kunnen tijdens de middagpauze gebruik maken van deze computers.

De Taaldokter

De taaldokter is aanwezig voor alle leerlingen die, omwille van de taal, moeite hebben om cursussen te begrijpen en zich voor te bereiden op een toets, hun taken te maken, een spreekbeurt voor te bereiden, hun GIP/ OC te verbeteren op vlak van taal, enz.

Taaldokter mevrouw Marieke Inghelbrecht brengt de meest voorkomende problemen van de leerlingen in kaart, geeft extra uitleg en leert extra strategieën aan opdat de leerling zelfstandig het “talige” probleem kan oplossen

Huiswerkklas

Een leerling uit de eerste graad kan op eigen verzoek naar de huiswerkklas gaan of doorverwezen worden op advies van de leerkrachten of de klassenraad. Dat laat ons toe om de leerling optimaal te begeleiden bij het in orde brengen van mappen, het inhalen van taken, het studeren, enz .

Inhaallessen

Inhaallessen worden binnen de normale schoolwerking georganiseerd. In dit lesmoment werkt de leerkracht de eventueel opgelopen achterstanden weg.

Avondstudie

Op maandag, dinsdag en donderdag hebben de leerlingen de mogelijkheid om hun taken en toetsen voor te bereiden in de avondstudie. Onder toezicht kunnen ze op die manier in een goede leeromgeving werken.

Studiekeuzebegeleiding

Campus de Reynaert biedt een gevarieerd opleidingsaanbod, van het eerste tot en met het zevende leerjaar.

Een verantwoorde studiekeuze maken is niet zo eenvoudig en is afhankelijk van verschillende factoren.

Elke studierichting stelt specifieke eisen die je moet vergelijken met je eigen capaciteiten en talenten. Je kiest het best een studierichting die zoveel mogelijk aansluit bij je interesses. Ook je studiehouding speelt een belangrijke rol.

Bijkomende factoren zijn: gezondheid, aanbod, schoolkeuze,…

Alles op elkaar afstemmen en een beslissing nemen is iets waar je de tijd voor moet nemen. De voor- en nadelen zal je tegen elkaar moeten afwegen en eventueel advies inwinnen. 

Neem alvast een kijkje in onze uitgebreide studiekeuzewijzer. Geen nood, je staat er niet alleen voor, je kan steeds beroep doen op het schoolteam, je vrienden, je ouders en het CLB.

SOHO

Tot slot, wat na je studies hier bij ons op school?  

Het studielandschap is immers enorm gevarieerd. De keuzemogelijkheden zijn overweldigend en niet altijd even duidelijk.

Hoe sterk moeten we ons oriënteren op de noden van die arbeidsmarkt om een studiekeuze te maken?

Onze school werkt aan een intensief begeleidingsproces met als doel leerlingen keuzevaardig te maken, rekening houdende met hun persoonlijke levens- en werkwaarden.